01_Natuur landschap cultuur
02_Landbouw
03_Recreatie
04_Gezonde woon en leefomgeving
05_Economie en werkgelegenheid
06_Energie en milieu
07_Mobiliteit en bereikbaarheid
08_Basisvoorzieningen

1.2. Samen aan de slag met de nieuwe manier van werken

De samenleving neemt steeds vaker zelf het initiatief ter hand terwijl de regisserende en sturende rol van de overheid steeds minder vanzelfsprekend wordt. Kortom, een verandering van rolopvatting.

Deze veranderende rolopvatting speelt niet alleen in Oirschot, maar is landelijk een maatschappelijke trend. De rijksoverheid onderkent dat we doorgeschoten zijn in procedures en regelgeving. Zij heeft daarom met de nieuwe Omgevingswet een grote wetswijziging voorbereid die naar verwachting in 2019 in werking treedt. Daarbij is de inhoud van de wet niet de belangrijkste wijziging, maar wel de nieuwe manier van werken. Samen met initiatiefnemers en de samenleving bepalen we wat we willen bereiken en hoe we onze doelen kunnen realiseren. Daarbij betrekken we in een vroegtijdig stadium alle belanghebbenden. Een dergelijke voorbereiding moet procedures daarna eenvoudiger maken. Belangrijke voorwaarde daarbij is dat we meer vertrouwen in elkaar hebben en dat we ook durven loslaten; niet alles hoeft in regeltjes te worden vastgelegd.

Ook in Oirschot willen we op die manier aan het werk. In 2011 hebben we in de Toekomstvisie 2030 al de eerste stappen in die richting gezet. In Toekomstvisie liggen drie ambities besloten waarmee ons Monument in het Groen ook op de lange termijn een fijne plek is om te leven:

  • een kwalitatieve, groene gemeente;
  • een gemeente die bewust stuurt op samenhang met de omgeving;
  • een zelfredzame samenleving.

Onze toekomstvisie en missionstatement vormen samen de strategische koers. De ruimtelijke vertaling staat in deze omgevingsvisie. Een uitnodigende visie, waarin we initiatiefnemers de ruimte en de verantwoordelijkheid willen geven, door gezamenlijke doelen te realiseren. Dat doen we door meer vertrouwen in elkaar en minder regels. De gemeente doet in die zin een stapje terug. Wat we allemaal ‘loslaten’ ligt overigens genuanceerd. We koesteren ons ‘visitekaartje’ (onze monumenten en ons fraaie landschap). Dat betekent dat we initiatieven verwelkomen, maar dat behoud en versterking van onze kwaliteiten altijd basisvoorwaarde zijn.

De inhoudelijke basis

De omgevingsvisie richt zich op de ontwikkeling van Oirschot. Hierbij volgen we de lijn van kwaliteiten in Oirschot. Deze zijn ontstaan in het verleden en hebben zich vertaald in het huidige landschap en cultuurhistorisch waardevolle elementen. De kwaliteiten die het heden bepalen, bieden zowel de voorwaarden als het perspectief voor de toekomst. Dit perspectief wil de gemeente met de samenleving verder uitbouwen.

De kwaliteiten uit het verleden worden gewaardeerd door een gemeenschap die trots is, maar die kwaliteiten niet alleen koestert. De opbrengst uit het heden is dat gemeente en samenleving openstaan voor verbetering, transformatie en innovatie.

Rolverdeling

De samenleving is aan zet en de rol van de gemeente is verbindend en faciliterend. Maar de gemeente kent ook eigen verantwoordelijkheden en zal op dat vlak ook initiatiefnemer en regisseur zijn voor projecten die om een sterke rol van de gemeente vragen. Dit moet leiden tot een wisselwerking tussen overheid en samenleving die gezamenlijk resultaat bereikt.

Vanuit haar verantwoordelijkheid naar de toekomst maakt de gemeenschap (gemeente en samenleving) keuzes die moeten leiden tot een aantrekkelijke, duurzame omgeving voor wonen, werken en recreëren, maar vooral in het samenwerkingsmodel: meer handel ruimte, meer verantwoordelijkheid, meer dialoog, dat resulteert in een sterkere en hechtere en toekomstgerichte gemeenschap.