01_Natuur landschap cultuur
02_Landbouw
03_Recreatie
04_Gezonde woon en leefomgeving
05_Economie en werkgelegenheid
06_Energie en milieu
07_Mobiliteit en bereikbaarheid
08_Basisvoorzieningen

1.3. Hoe is de visie tot stand gekomen?

De omgevingsvisie is tot stand gekomen door een proces te doorlopen dat samengevat kan worden in drie kernwoorden:

  • Ophalen; wat vinden we belangrijk. ‘We’ dat zijn de samenleving, de gemeentelijke organisatie, het gemeentebestuur en belangenorganisaties;
  • Vertalen; van wat we hebben opgehaald in ambities en naar uitvoering;
  • Terugkoppelen; van wat we vertaald hebben door gemaakte keuzes te motiveren.

Het proces is uitgebreid beschreven in bijlage 1. Achtergronden over de Omgevingsvisie staan in bijlage 2.

Ophalen

Wij hebben op verschillende momenten bij diverse doelgroepen opgehaald wat deze groepen belangrijk vinden voor de toekomst van Oirschot:

  • Kwaliteiten die we koesteren, willen behouden en zo mogelijk versterken;
  • Knelpunten die we moeten oplossen;
  • Vele ideeën hoe we aan bovenstaande invulling willen geven.

Kwaliteiten, knelpunten en ideeën vormen de basis voor onze ambities. Deze ambities richten zich op een aantal thema’s en gebieden. Als de thema’s en gebieden gecombineerd worden met de rolverdeling zoals eerder beschreven, dan blijkt dat deze rolverdeling tussen gemeente en samenleving per thema en per gebied verschilt. Dit hebben we ontdekt door aan de hand van 4 scenario’s te onderzoeken welke rol bij welk thema past. Zowel het gemeentebestuur (college en raad) als aan de inwoners van Oirschot (Inwonerpanel) hebben zich gebogen over deze scenario’s. De opbrengst van de workshop scenario’s hebben wij in bijlage 1 toegevoegd.

Vertalen

Na het ophalen van kwaliteiten, knelpunten en ideeën is de opbrengst vastgelegd in ‘gebiedspaspoorten’. Naast de opbrengst zijn hier enkele inspirerende ideeën aan toegevoegd.

We hebben de scenario’s gebruikt om te onderzoeken en vervolgens te bepalen hoe we sturing willen geven aan de toekomstige ontwikkelingen. De opbrengst van het ophalen, zoals neergelegd in de gebiedspaspoorten en de scenario’s heeft geleid tot een eerste raamwerk voor de omgevingsvisie. Het aansturen op basis van de ambities/doelen per thema in combinatie met een aantal spelregels, was nieuw voor de gemeente. Daarom hebben we deze werkwijze eerst uitgeprobeerd met de gemeenteraad. We hebben een aantal fictieve initiatieven (‘botsproeven’) voorgelegd en gevraagd deze te beoordelen met het raamwerk. Het uitgangspunt is: indien het initiatief bijdraagt aan de doelen die we per thema hebben gesteld, staan we in beginsel positief tegenover het initiatief. De workshop gaf aan of de doelen voldoende sturingsmogelijkheden gaven. Desgewenst werden doelen aangescherpt met randvoorwaarden, om de sturing te geven die de gemeente voor ogen heeft.

Terugkoppelen

Al deze ingrediënten (gebiedspaspoorten, scenario’s, raamwerk en botsproeven) hebben uiteindelijk geleid tot deze omgevingsvisie. Op verschillende momenten en op verschillende manieren is deze informatie teruggekoppeld.

De gebiedspaspoorten zijn op de gemeentelijke website gepubliceerd. Ook is een avond georganiseerd waarop belangstellenden in discussie konden gaan over de opbrengst. De opbrengst van de discussie over de scenario’s is eveneens teruggekoppeld. Het raamwerk is na de botsproeven besproken en vastgesteld in het college en de raad. Tijdens de terinzagelegging heeft iedereen de mogelijkheid om te reageren op de voorliggende ontwerp-omgevingsvisie.