01_Natuur landschap cultuur
02_Landbouw
03_Recreatie
04_Gezonde woon en leefomgeving
05_Economie en werkgelegenheid
06_Energie en milieu
07_Mobiliteit en bereikbaarheid
08_Basisvoorzieningen

2. De visie

2.1. Hoofdlijnen visie

Het beleid voor de toekomst van Oirschot is vastgelegd in acht thema’s en vijf gebieden. Deze zijn nauw verbonden aan de kernboodschap. De thema’s en gebieden en de wijze waarop Oirschot hieraan sturing wil geven, zeggen niet alleen iets over inhoud en rolverdeling, maar ook veel over de identiteit van Oirschot. Wij starten de visie met deze identiteit (paragraaf 2.2). De visie bestaat uit de ambities die per thema zijn weergegeven en specifiek voor enkele gebieden zijn uitgewerkt. Sommige ambities zijn echter thema- of gebied overstijgend. Deze ambities gelden altijd en voor elke plek. We hebben ze onder de kop ‘Algemene uitgangspunten’ (2.3) weergegeven. De visie op basis van de thema’s staat in paragraaf 2.4 en de gebiedsuitwerkingen staan in paragraaf 2.5. Het totaalbeeld is weergegeven in bijgaande integrale visiekaart.