01_Natuur landschap cultuur
02_Landbouw
03_Recreatie
04_Gezonde woon en leefomgeving
05_Economie en werkgelegenheid
06_Energie en milieu
07_Mobiliteit en bereikbaarheid
08_Basisvoorzieningen

2.2 Identiteit: Wie zijn we en wat willen we worden?

Het begrip identiteit kent altijd twee kanten: enerzijds heeft identiteit met eigenheid te maken, onderscheidende kenmerken en eigenschappen die uniek zijn voor een persoon of in dit geval de gemeente Oirschot. Anderzijds is identiteit een relatief begrip en verhoudt identiteit zich tot de omgeving. Wij gaan in op beide aspecten van identiteit.

Het eigene aan Oirschot

Oirschot is een plattelandsgemeente met vele kwaliteiten en gezichten. Het monumentale karakter van de historische bebouwing en de rijkdom van het landschap zijn daarbij algemeen erkend. Op het platteland is de ontstaansgeschiedenis nog af te lezen uit het landschap, met beekdalen en ontginningsgronden in gebruik voor landbouw en recreatie en afgewisseld met natuur. Logisch dat het buitengebied in trek is bij recreanten en toeristen. Dit geldt zeker ook voor het historische centrum van Oirschot, dat een echt onderscheidende kwaliteit heeft. De overige dorpen zijn typische plattelandskernen, met een sterk verenigingsleven en een grote saamhorigheid. Dat laatste geldt zeker ook voor de buurtschappen die verspreid in het buitengebied voorkomen.

Oirschot in de regio

Oirschot vertoont niet alleen sterke ruimtelijke en landschappelijke samenhang met de omliggende gemeenten, ook op sociaal, cultureel en economisch vlak geldt dat. Dit vertaalt zich in bestuurlijke samenwerking in de regio de Kempen. Ook sluit Oirschot aan bij het Groene woud, waar de relatie sterk gericht is op erfgoed, natuur en recreatie.

Oirschot maakt ook deel uit van de Brainport Regio Eindhoven. In plaats van op overeenkomsten is de samenwerking hier gebaseerd op de onderlinge complementariteit. Aan de ene kant biedt de stad werkgelegenheid , een uitstekend voorzieningenpakket (zoals onderwijs, medische voorzieningen, cultuur, ontspanning, detailhandel) en een knooppunt van vervoersmogelijkheden binnen en buiten de regio (zoals internationale spoor- en luchtvaartverbindingen). Aan de andere kant biedt Oirschot de stad en de regio een unieke, monumentale en groene omgeving waar de stedeling en de expat kunnen recreëren en ontspannen, maar ook waar de stedeling die op zoek is naar een sub urbaan woonmilieu een goede, gezonde en veilige woonomgeving treft.

Als één van de eenentwintig gemeenten werkt Oirschot mee om de Brainportregio verder ontwikkelen tot een economische topregio met internationale allure en regionale eigenheid. Op die manier zorgen we voor een aantrekkelijke en toekomstbestendige leefomgeving voor onze inwoners en dragen we bij aan het vestigingsklimaat voor bedrijven en kennisinstituten.

Deze kenmerken hebben invulling gegeven aan het Mission Statement (april 2016) van de gemeente:

Oirschot biedt mensen al eeuwenlang een thuis. Onze inwoners zijn van oudsher ondernemend, gericht op samenwerking en de zorg voor elkaar. In Oirschot zorgen we ervoor dat basisvoorzieningen geregeld zijn, dat mensen de wetten naleven, dat mensen een veilige leefomgeving ervaren en dat mensen kunnen ondernemen. Kenmerkend voor Oirschot zijn het vele erfgoed, de natuurgebieden die Oirschot rijk is en het hele eigen karakter van onze dorpen en onze inwoners. Met behoud van deze kernwaarden en natuurlijke rijkdommen sorteert de gemeente voor op veranderingen in de toekomst. We zorgen samen met de gemeenschap ervoor dat mensen zich thuis voelen in Oirschot, Oirschot: monumentaal, ondernemend en groen!

Een aantal oorzaken en veranderende omstandigheden die plaatsvinden de laatste jaren (o.a. steeds meer taken naar gemeente vanuit het rijk, ontwikkelingen in sociaal domein en maatschappij, veranderingen in financieel beleid en toezicht) maken het nodig dat wij opnieuw kritisch kijken naar onze taken en mogelijkheden. Om die reden heeft de raad een kerntakendiscussie gevoerd. Het doel van de kerntakendiscussie is via een herover-weging van de taakinvulling ook in de toekomst onze ambities te kunnen realiseren en voor onze inwoners en bezoekers een aantrekkelijke gemeente te blijven. Dit hebben we in dit proces uitgewerkt in de vastgestelde kernboodschap (juni 2016): Oirschot: Monumentaal, Ondernemend en Groen: daar voelt de MENS zich thuis.

De tijd staat niet stil. Wie we zijn is niet per se wie we (willen) blijven. Oirschot kijkt vooruit: met de samenleving de kwaliteiten verder uitbouwen en ontwikkelen en nieuwe kwaliteiten toevoegen. Wij doen dit door nog dichter bij de inwoners te staan, meer verantwoordelijkheid met ze te delen en kansen voor hun initiatieven te bieden. Centraal staat het geven van vertrouwen (los laten, ruimte bieden). Wat we daarmee willen en kunnen bereiken wordt hieronder nader uitgewerkt in algemene uitgangspunten en specifieke beleidsthema’s.