01_Natuur landschap cultuur
02_Landbouw
03_Recreatie
04_Gezonde woon en leefomgeving
05_Economie en werkgelegenheid
06_Energie en milieu
07_Mobiliteit en bereikbaarheid
08_Basisvoorzieningen

2.4 Thema's

De omgevingsvisie is een beleidsdocument dat naar de toekomst kijkt waarbij de gemeente (bestuurlijk en ambtelijk) en inwoners hun input hebben geleverd en in de toekomst samen verantwoordelijk zijn voor het verwezenlijken van hun ambities. Kleine en grote belangen spelen daarbij door elkaar heen. Een duidelijk centrale lijn is dat ontwikkeling meer uit de samenleving zelf komt, tegelijk zal de gemeente op meerdere vlakken ambities hebben en specifieke onderdelen willen uitvoeren.

De visie is een veelkleurig document. Het algemeen belang en het individueel belang komen daarin samen. Voor de inwoner of initiatiefnemer zijn de kleine schaal en direct betrokkenen (buren, belanghebbenden, dorpsgenoten) uiterst relevant. Juist door hiervoor te focussen op een aantal gebieden (dorpskernen, buitengebied) kan optimaal op lokale omstandigheden en behoeften worden afgestemd.

Daarnaast focussen we op een aantal thema’s die nadrukkelijk in het proces naar voren zijn gekomen. De thema’s geven een beeld van wat voor Oirschot van belang is voor de ontwikkeling op langere termijn en sluiten aan bij het missionstatement: Oirschot: monumentaal, ondernemend en groen. Daar voelt de MENS zich thuis. De benadering in thema’s geeft op een hoger schaalniveau de samenhang tussen verschillende gebieden weer.

Per thema beantwoorden we drie vragen, die belangrijk zijn voor de ambities die de gemeente heeft:

  1. Waar hebben we mee te maken? Hier wordt de context beschreven van het betreffende thema.
  2. Wat willen we bereiken? Hier worden de doelen en de ambitie weergegeven.
  3. Wie doet wat? Hier gaan we in op wie aan zet is en wat er nodig is om de doelen te realiseren.