03_Recreatie - copy
03_Recreatie - copy

2.4.3 Recreatie

Waar hebben we mee te maken?

Oirschot heeft in de basis alle ingrediënten in huis om zijn rol als recreatieve trekpleister te vervullen: cultuurhistorie, natuur, landschap en recreatieve infrastructuur en -accomodaties. Met name in Westelbeers zijn grote verblijfsrecreatieve bedrijven gevestigd.

Met deze kwaliteiten is Oirschot in staat om zich door te ontwikkelen als recreatief uitloopgebied van de Brainport Regio Eindhoven. Er is aan ontwikkelruimte voor de vrijetijdseconomie geen gebrek. De Kempen, waar Oirschot deel van uitmaakt, heeft echter geen grote naamsbekendheid.

Daarnaast is de recreatiemarkt onderhevig aan trendmatige ontwikkelingen, zoals veranderingen in het consumentengedrag (leefstijlen, zeggenschap/zelforganisatie), nieuwe waarden die aan belang winnen (duurzaamheid, toegang versus bezit) en de economische realiteit (koopkracht en nieuwe markten).

Wat willen we bereiken?

  1. De recreatief-toeristische potentie van zowel buitengebied als de kernen optimaal benutten door enerzijds in te zetten op sterke waarden als landschap, natuur en cultuurhistorie, gastvrijheid en beleving, anderzijds op het stimuleren van kwalitatief hoogwaardige recreatiebedrijven. Daarnaast is inzet op Brainport Regio Eindhoven speerpunt;
  2. De aantrekkingskracht van het centrum van Oirschot beter benutten binnen de regio (met name Brainport) door gerichte publiciteit en meer onderscheidend vermogen te creëren;
  3. Voorwaarden in stand houden of creëren die de aantrekkelijkheid van Oirschot voor de toerist en recreant bevorderen. Door de organisatie rondom promotie, marketing en informatievoorziening te structureren en te versterken. Door meer naams- en merkbekendheid te genereren. Door de gastvrijheid te vergroten en de binding met gasten te versterken;

Wie doet wat?

Uitgangspunt voor de gemeente is om in goede samenwerking met recreatieondernemers Oirschot op de kaart te zetten als aantrekkelijke recreatiegemeente. Om het rendement en de vitaliteit van de vrijetijdseconomie te vergroten en versterken, is een stevige samenwerking tussen alle partijen nodig.

De gemeente vindt een goed functionerende sector vrijetijdseconomie van groot belang voor de economie en werkgelegenheid van Oirschot. Daarin heeft de gemeente een uitvoerende, een sturende en een faciliterende rol.

De uitvoerende rol bestaat uit het op orde houden (beheer, onderhoud en doorontwikkeling) van de openbare ruimte, wandel-, fiets- en ruiterpaden als mede de culturele voorzieningen in de regio. Verdere ontwikkeling van routenetwerken (Barrières en ontbrekende schakels in fiets- en wandelroutenetwerken opheffen) wil de gemeente graag in co-creatie met recreatieondernemers, gebruikers en de provincie oppakken.

Ook zet de gemeente middelen in om Oirschot op toeristisch-recreatief vlak te promoten, zonder de identiteit van Oirschot geweld aan te doen .

De gemeente heeft nadrukkelijk een sturende rol op de volgende punten:

  • Ontwikkelruimte laten toenemen (toetsen en bijsturen), naarmate daar meer investeringen (en resultaten) voor natuur, landschap, recreatieve faciliteiten, e.d. tegenover staan.
  • Behoud en ontwikkeling van natuur, landschap en cultuurhistorie, het visitekaartje van Oirschot;
  • Vooral gebruik maken van ’vrijgekomen agrarische bedrijfsgebouwen en bestaande monumenten om nieuwe ontwikkelingen in op te starten. Dit past zowel qua schaal bij Oirschot als bij behoud en herstel van natuur, landschap, cultuurhistorie en monumenten.

Het faciliteren behelst het afstemmen van beleid binnen bijvoorbeeld de Kempengemeenten en het uitdagen van de sector om nieuwe initiatieven te ondernemen en het toeristisch-recreatieve aanbod verder te verbreden;

De gemeente faciliteert ook door bij te dragen aan het verzamelen van feiten en cijfers, trends en ontwikkelingen en de zorg voor monitoring van de vraag- en aanbodontwikkeling in Oirschot en daarbuiten. De gemeente voert in samenwerking met haar partners regelmatig een  leefstijlenanalyse uit, omdat de omstandigheden en voorwaarden om je thuis te voelen voortdurend wijzigen. Op basis daarvan is het mogelijk om attractieve functies (horeca, recreatie, detailhandel etc.) af te stemmen op onze doelgroepen.

Ook is de gemeente graag beschikbaar voor het leggen van verbindingen binnen de sector.