04_Gezonde woon en leefomgeving - copy
04_Gezonde woon en leefomgeving - copy

2.4.4. Gezonde woon- en leefomgeving

Waar hebben we mee te maken?

Oirschot wil een veilige en gezonde, uitnodigende leefomgeving bieden aan de mensen, waar iedereen tot zijn recht komt en iedereen kan meedoen. Vandaar de quote uit het missionstatement, ‘daar voelt een MENS zich thuis.
Gezondheid vormt een belangrijk speerpunt bij de zorg voor de fysieke leefomgeving in de Omgevingswet. Ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving raken de lichamelijke gezondheid en het welbevinden van onze inwoners. Het is bovendien een onderwerp dat mensen in Oirschot bezighoudt. Wij hebben Lokaal Gezondheidsbeleid geformuleerd. Daarin vormt de gezonde leefomgeving een van de pijlers. Het beleid met betrekking tot wonen is vastgelegd in de Woonvisie. Deze gaat met name in op kwalitatieve en kwantitatieve aspecten van wonen. De omgevingsvisie voegt daar (voorwaarden met betrekking tot) locaties aan toe. De woningmarkt in Oirschot is redelijk in evenwicht en heeft kwaliteit.

Wat willen we bereiken?

 • Een gezonde leefomgeving die als prettig wordt ervaren, die uitnodigt tot gezond gedrag en waar de druk op de gezondheid zo laag mogelijk is;
 • Aantrekkelijkheid als woongemeente behouden en waar mogelijk te vergroten, door de kernen vitaal te houden en de dorpse structuur te bewaren;
 • Voor de huidige en toekomstige bewoners voorzien in een passende, toekomstbestendige woningvoorraad met ruimte voor initiatieven en oog voor het monumentale en groene karakter van de gemeente;
 • Inspelen op de ontwikkeling van de woonbehoeften op basis van leeftijd, huishoudensomvang, inkomen en vermogen, zodat de woningvoorraad aan blijft sluiten bij de behoeften van de huidige en toekomstige inwoners;
 • Voldoende betaalbare en bereikbare woningen voor de huidige en toekomstige inwoners;
 • Een gemeente die ook ruimte heeft voor inwoners van elders waardoor dynamiek aanwezig blijft in de samenleving;
 • Ontmoeten en onthaasten faciliteren, onder meer door de hoeveelheid groen in de kernen uit te breiden (op basis van een inspiratieatlas).

Wie doet wat?

In de woonvisie worden diverse maatregelen voorgesteld om bovenstaande doelen te bereiken en mogelijkheden die ingaan op rolverdeling tussen gemeente en samenleving. De gemeente heeft geen initiatiefrol binnen woningbouw, maar is wel in staat mogelijkheden te scheppen en te faciliteren als het gaat om:

 • Ruimte bieden aan initiatieven vanuit de bevolking, experimenten en innovatie, bijvoorbeeld aan alternatieve woonvormen en initiatieven die de (mantel)zorgfunctie kunnen opvangen;

De gemeente heeft een mediatorrol als het gaat om partijen bij elkaar brengen, gesprekken arrangeren en samen oplossingsrichtingen genereren. Per gebied kan dit worden opgepakt op vlakken als:

 • Herbestemming, transformatie en herstructurering van bestaande gebouwen en locaties prevaleren voor uitbreiding;
 • Duurzaamheidsmaatregelen woonvisie ten uitvoer brengen;
 • Uitvoeren van het Woningbouwprogramma;
 • Klimaatadaptie als randvoorwaarde;

De gemeente heeft een sturende rol t.a.v. woningbouwprogrammering, en is in staat mogelijkheden te scheppen en per gebied te regisseren.

 • Bij revitalisering en nieuwe ruimtelijke initiatieven en maatregelen in het openbaar gebied toetsen we nadrukkelijk op “toegankelijkheid” en “groenwaarde”;
 • We treden initiatieven uit de samenleving die betrekking hebben op het openbaar gebied en waar een gezondheid bevorderende werking van uit gaat, positief tegemoet;
 • Gezondheid wordt nadrukkelijker een afweging bij ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving. Bij nieuwe ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving brengen we het meest gezondheidsvriendelijke alternatief in beeld;
 • Actief informatie verstrekken over de effecten van bepaalde ruimtelijke ontwikkelingen op de gezondheid van inwoners;
 • Blijven monitoren van de mate van geluk en tevredenheid onder inwoners van Oirschot;
 • Monitoring van de milieu- en gezondheidsindicatoren.