05_Economie en werkgelegenheid - copy
05_Economie en werkgelegenheid - copy

2.4.5 Economie en werkgelegenheid

Waar hebben we mee te maken?

Oirschot is onlosmakelijk verbonden met de Brainport Regio Eindhoven. Dat vertaalt zich onder meer terug in de werkgelegenheid. Een deel van de Oirschotse beroepsbevolking werkt in de Brainport. De lokale werkgelegenheid in Oirschot (ondernemend Oirschot) richt zich op diverse terreinen; de bedrijventerreinen (onder andere hoogwaardige maakindustrie), het centrum van Oirschot en in mindere mate in de overige kernen (detailhandel, horeca en dienstverlening), het buitengebied (landbouw en recreatie). In het buitengebied is een verschuiving waarneembaar van landbouw naar recreatie en huisvesting voor startende, kleinschalige bedrijven. Een belangrijke werkgever is het Ministerie van Defensie; aan de oostgrens liggen de De Ruyter van Steveninckkazerne, grootschalige oefenterreinen en het rijopleidingencentrum van de gehele krijgsmacht.

Wat willen we bereiken?

 • Een goede basis voor werkgelegenheid binnen de gemeentegrenzen, met lokale bedrijvigheid en voorzieningen bij de kernen en op gemeentelijk niveau aansluiting bij de Brainport;
 • Een heldere locatiekeuze voor bedrijven waarbij de volgende uitgangspunten gelden:
  • Herontwikkeling, transformatie en inbreiding heeft bij nieuwe bedrijvigheid de voorkeur boven nieuwe uitleglocaties ontwikkelen..
  • Bedrijventerreinen zijn primair bedoeld voor bedrijven waar een milieucategorie hoger dan 2 aan verbonden is. Detailhandel is hier in beginsel uitgesloten.
  • De gemeente stimuleert bedrijven met een groen en duurzaam accent;
  • Onder bepaalde voorwaarden kunnen kleine startende ondernemers gebruik maken van vrijkomende agrarische bebouwing.

Economie en werkgelegenheid kent ook de volgende sociale doelen:

 • Uitval van mensen in het arbeidsproces voorkomen;
 • Maximaal mogelijke participatie van inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Wie doet wat?

 • De gemeente heeft geen initiatiefrol binnen werkgelegenheid, maar is wel regisserend als het om kansen en mogelijkheden per gebied gaat.
 • De gemeente heeft een mediatorrol als het gaat om afstemming op regionaal schaalniveau en partijen bij elkaar brengen, gesprekken arrangeren en samen oplossingsrichtingen genereren. Op die manier kunnen de kwaliteiten en de ligging van Oirschot binnen de regio Eindhoven beter worden benut, onder andere in afstemming met de Brainport en de Metropoolregio en afspraken binnen de triple helix.
 • Bij bedrijfsvestiging is ook sprake van regionale samenwerking, waarbij de regionale gemeenten zowel sturend als faciliterend optreden.