06_Energie en milieu - copy
06_Energie en milieu - copy

2.4.6 Energie, klimaat, water en milieu

Waar hebben we mee te maken?

De inzichten die de wetenschap ons verschaffen en de klimaatdoelstellingen uit het Klimaatakkoord van Parijs tonen de urgentie aan om onder andere de energietransitie nu echt in te zetten. Om doelstellingen uit het Klimaatakkoord daadwerkelijk te halen is het stimuleren van duurzame initiatieven van ‘onderop’ en het verduurzamen van de gemeentelijke ‘inventaris’ (gemeentelijk voertuigen elektrisch, circulair inkopen) zeker niet genoeg. Om tot een gezonde, klimaatbestendige omgeving en een versnelling van de energietransitie te komen is een duidelijke lijn nodig op welke manier klimaat- water- en milieudoelstellingen kunnen worden gehaald. Wij leggen ‘groen’ uit het missionstatement breed uit!

Wat willen we bereiken?

 • Ontwikkelingen aan laten sluiten op de behoeften van nu, zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen;
 • Oirschot wil in 2040 een klimaatbestendige gemeente zijn;
 • Een energie neutrale gemeente in 2040;
 • Milieuoverlast zoveel mogelijk beperken;
 • Een economisch- en sociaal duurzame gemeente zijn;
 • Een gemeente waarin het buitengebied in balans is (zie ook onder 3.3.1. en 3.3.2).

Wie doet wat?

De gemeente heeft een initiatiefrol voor:

 • Opstellen van Energie- en Klimaatbeleid;
 • Maatregelenpakket tegen verdroging en vernatting/wateroverlast.
 • Initiatieven beoordelen volgens de principes van People, Planet, Profit;
 • Instandhouding van een duurzaam rioolstelsel.
 • Vergaande duurzaamheidseisen voor nieuwe woningen (geen verplichte gasaansluiting meer, off grid-woningen, etc);
 • Warmteoverschot in beeld brengen (warmtekaart maken), kansen benoemen en strategie bepalen;
 • Bewustmaking van onze inwoners van onze gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de duurzaamheid van onze leefomgeving;

De gemeente heeft een regisserende en verbindende rol voor:

 • Definiëren plekken voor energieopwekking (zonnepanelen, windmolens, biomassa). De gemeente organiseert de gesprekken met alle stakeholders om samen tot de locaties en voorwaarden te komen;

De gemeente heeft een faciliterende en verbindende rol op het vlak van duurzame inwoner initiatieven.

 • Mogelijkheden creëren en belemmeringen wegnemen voor verduurzaming van bestaande woningen en vastgoed, onder meer door in te zetten op transformatie en hergebruik van bestaand vastgoed;
 • Financiële prikkels voor duurzaamheidsinitiatieven uit de samenleving;
 • Faciliterende rol ten opzichte van onze energiecoöperaties.