07_Mobiliteit en bereikbaarheid - copy
07_Mobiliteit en bereikbaarheid - copy

2.4.7 Mobiliteit en bereikbaarheid

Waar hebben we mee te maken?

Oirschot ligt in de driehoek Eindhoven-Tilburg-Den Bosch. De gemeente is via de A58 ontsloten op het hoofdwegennet. Het Wilhelminakanaal loopt langs de kern Oirschot. De luchthaven Eindhoven Airport ligt op steenworp afstand van de gemeente. En via Best en Eindhoven is Oirschot ontsloten op het spoorwegennet. Tot slot sluit de gemeente aan op een omvangrijk regionaal fiets- en wandelpadennetwerk. De omliggende dorpen, de grote steden, maar ook andere delen van Brabant, Nederland en Europa liggen daarmee in beginsel binnen handbereik. Via het glasvezelnetwerk is het Oirschotse buitengebied uitstekend digitaal ontsloten.

De mobiliteit en de bereikbaarheid verdienen echter continue aandacht. Daarin zijn drie schaalniveaus te herkennen.

Lokaal
 • Het centrum van Oirschot is goed bereikbaar met de auto. De verkeerscirculatie is echter niet voor iedereen voor de hand liggend en het parkeren in het centrum wordt als probleem ervaren. (aanbod en situering parkeerterreinen). De meningen over de invulling van de Markt als parkeerterrein zijn sterk verdeeld
 • In het wandel- en fietsnetwerk ontbreken nog verbindingen. Daarnaast vormen de rijksweg en het kanaal barrières;
 • Het fijnmazige wegennet in het buitengebied leidt in combinatie met de schaalvergroting in de agrarische sector, in de praktijk tot drukte in het buitengebied en hoge onderhouds- en beheerskosten als gevolg van de belasting.
Regionaal
 • De mobiliteitsdoelstellingen van de regio zijn gericht op een goede externe en interne bereikbaarheid, een hoge kwaliteit van leven en slimme mobiliteit.
 • Files op de A58 zorgen voor sluipverkeer door de kernen en het buitengebied. Dit komt de verkeersveiligheid en het woon- en leefklimaat niet ten goede;
 • De gemeente Oirschot is matig bereikbaar met openbaar vervoer (met name voor de Beerzen in het weekend en in de avonduren). Het huidige openbaarvervoersysteem is niet rendabel en daardoor naar verwachting niet duurzaam houdbaar. Ook sluiten vraag en aanbod niet goed op elkaar aan.
Digitaal
 • Steeds meer voorzieningen, diensten en producten zijn beschikbaar via de digitale snelweg. Dit vraagt om goede digitale communicatieverbindingen.

Een deel van de hierboven genoemde aandachtspunten hangt samen met de ambities voor de Metropoolregio Eindhoven op het gebied van mobiliteit (zie ook paragraaf 3.4.5). Om als economische regio te kunnen concurreren met andere gebieden is het nodig om de knelpunten in ons mobiliteitsnetwerk op te lossen en kansen te benutten.

Wat willen we bereiken?

 • Bereikbaarheid en mobiliteit voor iedereen: een duurzame veilige goede bereikbaarheid van de kernen en voorzieningen, zowel via de weg als via de digitale snelweg is een randvoorwaarde voor een goed woon- en leefklimaat;
 • Eindhoven en Oirschot dichter bij elkaar brengen (wonen en recreëren in Oirschot - Werken, winkelen, uitgaan, grootstedelijke voorzieningen in Eindhoven);
 • Betere leefbaarheid door voorkomen sluipverkeer;
 • Helderheid over de vraag of alle wegen in het buitengebied gehandhaafd moeten blijven of afgewaardeerd mogen worden;
 • Goed (vraagafhankelijk) openbaar vervoer;
 • Verbetering van de bereikbaarheid van het centrum van de kern Oirschot, met gericht parkeren in het centrum ;
 • Meer fietsgebruik;
 • Een optimale digitale bereikbaarheid voor heel Oirschot.

Wie doet wat?

Voor de verkeersveiligheid en een goede basisinfrastructuur is de gemeente initiatiefnemer:

 • Discussie of alle wegen in het buitengebied gehandhaafd moeten blijven dan wel discussie over de waardering van wegen (afwaardering, dan wel afwaardering in combinatie met opwaardering) ;
 • Aanhaken op de bereikbaarheidsprojecten in de Brainport.
 • Samenwerking binnen de regio is essentieel om de mobiliteitsdoelstellingen te bereiken en het regionale mobiliteitsconcept (Connectiviteit, Slim, en Samenwerking) ten uitvoer te kunnen brengen,
 • Een betere doorstroming op de A58 door het faciliteren van de capaciteitsuitbreiding van de A58. Voor de gemeente staan daarin het versterken van landschap en natuur en de schakels daarbinnen, als ook het zoveel mogelijk opheffen van de barrières in het (recreatieve) routenetwerk centraal;
 • De bereikbaarheid van en de parkeervoorzieningen in het centrum verbeteren;
 • Faciliteren van Hoogwaardig Openbaar Vervoer en vraagafhankelijk vervoer in Oirschot. Aanleg van een snelfietspad tussen Tilburg en Eindhoven;
 • Realiseren van de ontbrekende schakels in het fietsroutenetwerk.

De gemeente heeft een rol als mediator als het gaat om:

 • Uitoefenen van invloed op aanbieders van openbaar vervoer.
 • Voor de aanleg van ontbrekende delen van het wandel- en fietsnetwerk wil de gemeente samen met grondeigenaren, recreatieondernemers, gebruikers en de provincie komen tot een sluitend recreatief netwerk.