01_Natuur landschap cultuur
02_Landbouw
03_Recreatie
04_Gezonde woon en leefomgeving
05_Economie en werkgelegenheid
06_Energie en milieu
07_Mobiliteit en bereikbaarheid
08_Basisvoorzieningen

3. Uitvoering

3.1. Inleiding

De omgevingsvisie is geen doel op zich. De visie geeft de doelen en ambities weer, maar we zijn pas waar we zijn moeten, als we onze doelen hebben bereikt en onze ambities hebben verwezenlijkt. De uitvoering is daarmee een essentieel onderdeel van de omgevingsvisie.

Om tot uitvoering te komen, moet duidelijk zijn wat we van een ieder in zijn of haar rol verwachten zodra initiatieven worden opgepakt die bijdragen aan onze doelen. Daarvoor hebben we spelregels geformuleerd. In paragraaf 3..2 geven we de onderlinge afspraken weer, die zowel gemeente als initiatiefnemers hanteren bij projectrealisatie. Dit betekent voor de gemeente een verandering van werkwijze. In paragraaf 3..3 gaan wij daar nader op in.