01_Natuur landschap cultuur
02_Landbouw
03_Recreatie
04_Gezonde woon en leefomgeving
05_Economie en werkgelegenheid
06_Energie en milieu
07_Mobiliteit en bereikbaarheid
08_Basisvoorzieningen

3.4. Projecten

Er zijn reeds vele projecten gaande binnen de gemeente. Voor zover daar gemeentelijke financiering mee gemoeid is, zijn deze gekoppeld aan de begroting. Om de omgevingsvisie verder te concretiseren en te realiseren, hebben wij een projectenlijst (bijlage 3) opgenomen. Hierin is een aantal voorbeelden opgenomen van projecten die bijdragen aan de geformuleerde doelen per thema of gebied. Zij zijn vertrekpunt bij de vaststelling van de visie. Het projectenprogramma wordt periodiek gemonitord, geƫvalueerd en geactualiseerd op basis van nieuwe inzichten en nieuwe projecten. Zo kunnen we bezien of de projecten ook daadwerkelijk bijgedragen hebben aan de doelen die we hebben gesteld en kan desgewenst bijstelling en aanpassing plaats vinden. De monitoring wordt jaarlijks gerapporteerd bij de begrotingsbehandeling. Zo kan de koppeling gelegd worden tussen het bereiken van doelen en de daarmee gepaard gaande kosten.